Move & Go Finland rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 23.2.2015 Päivitetty: 18.5.2021

1. Rekisterinpitäjä

Jardesign Oy
Aputoiminimi Move & Go Finland
Vainiometsäntie 6
36200 Kangasala
040 5919134
info@movego.fi

Y-tunnus: 1617063-7
Kr. nro: 795.518

2. Yhteyshenkiö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari-Matti Auttila
Vainiometsäntie 6
36200, Kangasala
040 5919134
jari-matti@movego.fi

Asiakaspalvelu vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin osoitteessa info@movego.fi viimeistään viikon sisällä kyselystä. Yhteyshenkilönä ja tietosuojavastaavana toimii Jari-Matti Auttila.

3. Rekisterin nimi

Jardesign Oy/Move & Go Finland asiakas- ja huoltorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekistereitä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja kirjanpitoon. Rekisterin ylläpidon perusteena on yrityksen oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

- Nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero
- Asiakkaan tilaushistoria
- Asiakkaan laskutushistoria
- Asiakkaalle tehdyt tarjoukset
- Asiakkaan reklamaatiot ja niiden hoito
- Asiakkaalle tehdyt huollot ja niiden sisältö
- Yrityksen ja yhteisön kyseessä ollessa y-tunnus
- Yhteydenpitoloki

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti tiedot ovat henkilön itsensä ilmoittamat. Yhteystietojen hankintaan voidaan käyttää maksullisia yhteystietopalveluja.

7. Säännönmukainen tietojen luovutus

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja. Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU-alueen rajojen ulkopuolelle, paitsi esimerkiksi takuutapauksissa, jotka on aloitettu asiakkaan aloitteesta.

9. Tietojen poistaminen ja tarkastusoikeus

Asiakastietojen kerryttäminen keskeytetään asiakkaan vaatimuksesta. Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi, jolloin hänen tietonsa poistetaan. Rekisteristä ei kuitenkaan poisteta kirjanpitolain edellyttämiä tietoja, tai tietoja, joiden poistamisesta aiheutuu haittaa rekisterinpitäjän liiketoiminnalle.

Asiakkaalla on aina oikeus pyytää nähtäväksi omat tietonsa ja korjauttaa niiden oikeellisuus. Pyyntö omien tietojen korjaamiseen tehdään sähköpostitse.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen arkisto

Manuaalista arkistoa ei ole. Toiminnassa tarvittavat tulosteet hävitetään välittömästi niiden käytön päätyttyä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Henkilötietoja käsittelee vain nimetty henkilö. Yhteys tietokantaan on SSL-salattu.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin perusteella ei tehdä markkinointiviestintää.